Obsah stránky

Výběrové řízení : úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veř [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 06.01.2020 do 16.01.2020 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku
v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařazen/a do

organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: pracoviště organizačně správního oddělení Odboru vnitřní
správy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání
přestupků a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě

Předpoklady

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v ČR nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné
oblasti
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
znalost českého jazyka

Požadavky:

- dobrá znalost Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a Zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vítána
- administrativní dovednosti
- velmi dobrá znalost práce na PC
- komunikační schopnosti
- schopnost samostatného řešení problémů a samostatného rozhodování
- flexibilita a spolehlivost
- ochota k dalšímu vzdělávání

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)
(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným
prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám.
1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
16.01.2020
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice,
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 16.01.2020
do 15:30 hodin
- označení obálky: VŘ/REFERENT OVS - PŘESTUPKY
- přihlášku nelze zasílat elektronicky


Bližší informace podá: Mgr. Jana Chvojková, vedoucí Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs
nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 830.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 30.12.2019

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vr-_vr-referent_ovs_-_prestupky-30_12_2019 pdf pdf 311 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.