Obsah stránky

Výběrové řízení : úředník/úřednice–referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 07.10.2019 do 21.10.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice
úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 h/týden
- předpokládaný termín nástupu: dle dohody
- platové zařazení: 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Charakteristika vykonávané práce: zajišťování odborných agend na úseku územního
plánování, včetně zajišťování poradenské a konzultační činnosti v dané oblasti, územně
analytické podklady ÚAP

Předpoklady

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu
- dle zák. č. 183/2006 Sb., § 24, odst. 3 a) stavebního zákona vysokoškolské vzdělání
uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
- dle zák. č. 183/2006 Sb., § 24, odst. 3 b) stavebního zákona vysokoškolské vzdělání
příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
- možnost použití udělení výjimky dle § 195, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.
z kvalifikačního požadavku vzdělání dle § 24
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: státní občanství ČR, případně cizí
státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním
úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:

- praxe v oblasti územního plánování vítána
- základní znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou prací
- uživatelská znalost práce na PC
- ochota k dalšímu vzdělávání
- flexibilita a spolehlivost
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování výhodou

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail
(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

K přihlášce se připojí doklady:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným
prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám.
1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
21.10.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 21.10.2019,
do 16:30 hodin
- označení obálky: VŘ/ÚP
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá paní Eva Špačková, vedoucí Odboru stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, tel. 326 909 101.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu, či
nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 04.10.2019

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_vr-up-04_10_2019 pdf pdf 329 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.