Obsah stránky

Výběrové řízení : referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 30.10.2019 do 26.11.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná

tímto oznamuje vyhlášení
výběrového řízení

na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad
Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě,  v platové třídě 10 dle Nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek.
Místo výkonu práce: Nástup: od 01.12.2019
Městský úřad Lysá nad Labem nebo dle dohody
O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým
pobytem v ČR, kteří dosáhli věku 18 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní, ovládající jednací
jazyk.

Nabízíme:

 5 týdnů dovolené
 4 dny zdravotního volna
 příspěvek na stravování formou stravenek
 průběžné vzdělávání
 po zkušební době možnost příplatku (osobní ohodnocení)
 příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 příspěvek na studium jazyků
 další zaměstnanecké benefity
 zázemí stabilního zaměstnavatele

Požadujeme:

 vzdělání dle § 111 z. č. 250/2016 Sb., tj.
 VŠ v bakalářském stud. programu (s následným vykonáním zkoušky u MV ČR), nebo
 VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo, nebo

 příp. SŠ s maturitou s nutností zahájení studia VŠ v Bc. stud.

programu s předpokládaným
ukončením studia do 31.12.2022

 schopnost práce v kolektivu

 uživatelská znalost Word, Excel
+ pozitivní vztah k PC
 vysoká flexibilita a spolehlivost
 občanská a morální bezúhonnost
 komunikativnost v jednání s lidmi
 pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:

 praxe v obdobné činnosti
 znalost problematiky veřejné správy
 ZOZ dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.
 ŘP skupiny B
Přihlášku je třeba doručit do 25.11.2019 do 17.00 hod. do podatelny Městského úřadu,
Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce
v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení odbor OD – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- datum a podpis uchazeče
- telefonický nebo e-mailový kontakt

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Kontakt a další informace:
Tajemnice MěÚ Lysá n. L., Ing. Alena Novotná, tel. 325 510 221, e-mail:
alena.novotna@mestolysa.cz , případně Kateřina Uhrová, vedoucí odboru dopravy, tel.
325 510 299, e-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz .
Výběrová komise posoudí úplné přihlášky uchazečů včetně požadovaných podkladů, uchazeči
budou o výsledku informováni a případně pozváni k pohovoru (telefonicky, mailem nebo
písemně).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili
přihlášku.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně
poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny
pouze zaměstnancům personálního oddělení a členům výběrové komise. Po skončení výběrového
řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do
výběrového řízení. V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená, budou všechny
dokumenty uchazeče skartovány. Podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uchazeč/uchazečka nese náklady,
které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.


V Lysé nad Labem 22.10.2019
Ing. Alena Novotná
tajemnice MěÚ

Za správnost: Mgr. Ludmila Procházková

Vyvěšeno: 23.10.2019
Sejmuto: 26.11.2019


Přílohy

Název Soubor Velikost
11_2019-od-referent_prestupky doc doc 61 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.