Obsah stránky

Výběrové řízení : úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice – archivář/ka zařazen/a do organizačně sp [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 04.03.2020 do 20.03.2020 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice – archivář/ka

zařazen/a do organizačně správního oddělení

Odboru vnitřní správy městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: pracoviště organizačně správního oddělení Odboru vnitřní
správy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 7. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody
Charakteristika vykonávané práce: komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče
o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných
právních předpisů nebo koordinace více spisoven

Předpoklady

- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
znalost českého jazyka

Požadavky:

- administrativní dovednosti
- velmi dobrá znalost práce na PC
- komunikační schopnosti
- schopnost samostatného řešení problémů a samostatného rozhodování
- flexibilita, přesnost a spolehlivost

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče

- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)
(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným
prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:

- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám.
1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
20.03.2020
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice,
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 20.03.2020
do 13:30 hodin
- označení obálky: VŘ/ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Mgr. Jana Chvojková, vedoucí Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs
nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 830.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 04.03.2020

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_vr-adm_a_spis_pracovnik-04_03_2020 pdf pdf 329 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.