Obsah stránky

Výběrové řízení :úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věc [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 04.02.2020 do 20.02.2020 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
- místo výkonu práce: pracoviště Praha 8, Zenklova 32/28 Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Praze (detašované pracoviště
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody
Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany
dětí

Předpoklady

- vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální
práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo,
speciální pedagogiku
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: státní občanství ČR, případně cizí
státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním
úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka

Požadavky:

- orientace v oblasti sociální politiky a sociální práce
- praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí vítána
- dobré komunikační schopnosti, sociální cítění
- schopnost samostatného řešení problémů
- administrativní dovednosti, znalost práce na PC
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně právní ochraně dětí vítána
- řidičské oprávnění skupiny B
- flexibilita a spolehlivost

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče

- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail
(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

K přihlášce se připojí doklady:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným
prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky:

- poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
20.02.2020
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 20.02.2020
do 15:30 hodin.
- označení obálky: VŘ/SP OSPOD
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Mgr. Jan Horčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 800, 602 299 956.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 03.02.2020

Mgr. Radek Dűnebier v.r.
tajemník MěÚ


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_vr-sp_ospod_-_03_02_2020 pdf pdf 331 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.