Obsah stránky

Výběrové řízení :úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veře [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 15.06.2020 do 10.07.2020 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice

úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku
v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
zařazen/a do organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy

MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

- místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností, pravidelné pracoviště
Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody
Charakteristika vykonávané práce: provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a
rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě

Předpoklady

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v ČR nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým
pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost
českého jazyka

Požadavky:

- dobrá znalost Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a Zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vítána
- administrativní dovednosti
- velmi dobrá znalost práce na PC
- komunikační schopnosti
- schopnost samostatného řešení problémů a samostatného rozhodování
- flexibilita a spolehlivost
- ochota k dalšímu vzdělávání

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul uchazeče

- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)
(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:

- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát
takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1,
25001 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem 10.07.2020
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice,
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 10.07.2020
do 13:30 hodin
- označení obálky: VŘ/REFERENT OVS - PŘESTUPKY
- přihlášku nelze zasílat elektronicky

Bližší informace podá: Mgr. Jana Chvojková, vedoucí Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs nad
Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 830.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného
z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a členům
výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce přílohy
zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do výběrového řízení spolu se
závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se Spisovým a skartačním řádem uchována u
správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 15.06.2020


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_vr-referent_ovs_-_prestupky-15_06_2020 pdf pdf 207 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.