Obsah stránky

Výběrové řízení : Referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 27.06.2019 do 19.07.2019 [ARCHIV]
Kategorie: Dokumenty z jiných úřadů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice
úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


- místo výkonu práce: Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- předpokládaný termín nástupu: dle dohody
- charakteristika vykonávané práce: komplexní výkon státní správy na úseku vodního
hospodářství a ochrany prostředí


Předpoklady


- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání
- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: státní občanství ČR, případně cizí
státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním
úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka


Požadavky:


- praxe v oblasti vodního hospodářství vítána
- osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti na úseku vodního hospodářství vítáno
- znalost legislativních předpisů souvisejících s vykonávanou činností
- základní administrativní a PC dovednosti
- dobré komunikační schopnosti
- samostatnost a ochota k dalšímu vzdělávání
- flexibilita a spolehlivost
- řidičský průkaz skupiny B


Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:


- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu uchazeče (nebo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana)
- datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení (telefon, e-mail)
MÚBNLSB-KVÚ-63860/2019-MIKMO

(přihláška ke stažení na webových stránkách města www.brandysko.cz v sekci volná
pracovní místa MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
K přihlášce zájemce dále připojí tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným
prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám.
1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem
19.07.2019
- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice,
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 19.07.2019
do 13:30 hodin
- označení obálky: VŘ/OVH
- přihlášku nelze zasílat elektronicky


Bližší informace podá: Ing. Vlastislav Horáček, vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 602 271 433.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům personálního oddělení a
členům výběrové komise. Po ukončení výběrového řízení budou neúspěšnému
uchazeči/uchazečce přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení vráceny. Přihláška do
výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se
Spisovým a skartačním řádem uchována u správce po dobu 5 let, nevznikne-li mezitím jiný
právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.


Další informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány správcem zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 26.06.2019
Mgr. Radek Dünebier v.r.
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav


Přílohy

Název Soubor Velikost
oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_2_volne_pozice_-_vr-ovh-26_06_2019 pdf pdf 329 kB
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Mapa webu   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.